Shadowsocks 多用户配置文件

我们在用shadowsocks的时候,往往可能有多个用户需要同时访问,这个时候我们可以在配置文件中添加多个端口和密码,来针对不同的用户。

对于多端口的配置,其实非常简单,我们只需要打开服务器端的config.json文件,删除掉port和password相关字段,添加一个port_password字段,里面记录所有的用户:

1、修改配置文件的密码如下,前边是端口号,后边是密码:

2、设置防火墙规则

service iptables status 防火墙状态查询

service iptables restart 重启防火墙

vi /etc/sysconfig/iptables 编辑防火墙规则
6、防火墙开启端口
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 138 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 138 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 8080 -j ACCEPT

博主

这货来去如风,什么鬼都没留下!!!

相关推荐

嗨、骚年、快来消灭0回复。